Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti

FLUMASYS s.r.o., Lipové náměstí 1019/10, Dubeč, 107 00 Praha 10, IČ 04100859,
zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 242559 (dále jen společnost „FLUMASYS“),

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností FLUMASYS jako prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) za účelem dodání zboží anebo služeb (dále jen „Zboží“) Kupujícímu.

Odchylné ujednání v jednotlivé Smlouvě má přednost před těmito OP. Obchodní podmínky Kupujícího nejsou součástí Smlouvy, a to ani v případě, že nebyly společností FLUMASYS výslovně odmítnuty. Podmínky uvedené v objednávce Kupujícího nebo jiných dokumentech Kupujícího, které jsou v rozporu se Smlouvou nebo těmito OP nebo je doplňují či mění, neplatí, pokud nejsou výslovně schváleny společností FLUMASYS v písemné formě.

Společnost FLUMASYS má právo OP jednostranně změnit, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé do doby účinnosti takové změny OP.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zboží je společností FLUMASYS nabízeno k prodeji na základě níže uvedených dokumentů uváděných v pořadí podle priority:
a) Smlouva;
b) Cenová nabídka nebo návrh společnosti FLUMASYS;
c) Doplňující obchodní podmínky pro konkrétní Zboží;
d) Obchodní podmínky (OP).

Smlouva je uzavřena
a) oznámením o přijetí objednávky Kupujícího společností FLUMASYS bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn provedených společností FLUMASYS;
b) oznámením o přijetí nabídky společnosti FLUMASYS Kupujícím bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn provedených Kupujícím;
c) převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením převzetí nebo zaplacením kupní ceny společnosti FLUMASYS, pokud nedošlo k uzavření Smlouvy podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce.

Kupující podáním objednávky nebo potvrzením nabídky společnosti FLUMASYS potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně a bez výhrad souhlasí, a to ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky nebo potvrzení nabídky.

Kupující Zboží objedná písemně, přičemž objednávka Kupujícího obsahuje nejméně tyto podstatné údaje:
a) identifikace Kupujícího – název/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo;
b) odkaz na nabídku společnosti FLUMASYS, byla-li vypracována;
c) požadované Zboží, jeho množství včetně technické specifikace;
d) smluvní cenu, je-li Kupujícímu známa;
e) dobu dodání Zboží;
f) jméno a příjmení osoby jednající za Kupujícího při uzavření Smlouvy včetně čísla telefonu a emailové adresy.

Pro účely Smlouvy a těchto OP písemná forma zahrnuje také emailovou komunikaci.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu Zboží, dobu a způsob její úhrady stanoví Smlouva. Cena je splatná bezhotovostně převodem na účet společnosti FLUMASYS uvedený na daňovém dokladu s uvedením variabilního symbolu platby.

Cena nepodléhá obchodním ani jiným slevám a nezahrnuje žádné daně, poplatky ani náklady na speciální balení a pojištění, pokud společnost FLUMASYS písemně nestanoví jinak. Tyto případné poplatky a náklady hradí Kupující. Kupující však může společnosti FLUMASYS předložit osvědčení o osvobození od daně přijatelné pro daňové orgány. Společnost FLUMASYS není povinna uzavírat pojištění ve prospěch Kupujícího, pokud ji o to Kupující nepožádá.

Kupující není oprávněn provádět zápočet pohledávek vůči společnosti FLUMASYS včetně pohledávek souvisejících se Zbožím vráceným Kupujícím na opravu nebo odstranění vady. Pokud Kupující způsobí zpoždění zásilky, bude datum splatnosti ceny počítáno od data, kdy společnost FLUMASYS byla připravena zásilku odeslat. Pokud se v držení společnosti FLUMASYS nachází Zboží Kupujícího, jsou drženy na náklady Kupujícího.

V případě prodlení se zaplacením ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit společnosti FLUMASYS úrok z prodlení z neuhrazené částky ve výši 21 % (dvacet jedno procento) ročně, účtovaný měsíčně.

Při prodlení Kupujícího s převzetím Zboží nebo úhradou jeho ceny, vzniká společnosti FLUMASYS právo Zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co poskytl Kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění jeho závazku.

Společnost FLUMASYS není povinna předat Zboží nebo poskytovat Kupujícímu jakákoliv jiná plnění, je-li Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv platby nebo s jiným plněním z jakékoliv uzavřené Smlouvy se společností FLUMASYS a není tak v tomto případě v prodlení se splněním jejího závazku, přičemž o dobu prodlení Kupujícího se prodlužuje doba plnění jakéhokoliv závazku společnosti FLUMASYS z jakékoliv Smlouvy uzavřené s Kupujícím.

4. ZÁRUKA

Společnost FLUMASYS zaručuje Kupujícímu, že Zboží bude bez vad, pokud bude používáno a udržováno v souladu s pokyny pro provoz nebo údržbu nebo případnými dalšími pokyny uvedenými v návodech a dalších dokumentech společnosti FLUMASYS.

Záruční doba činí jeden (1) rok od převzetí Zboží. Tato záruka se nevztahuje na vady Zboží vzniklé v důsledku:
a) nehody nebo nedbalého jednání, zneužívání nebo nesprávného používání Zboží,
b) výkresu, návrhu nebo specifikací poskytnutých Kupujícím,
c) nesprávnou nebo neoprávněnou údržbou, generální opravou, instalací, skladováním nebo provozováním Zboží,
d) používáním nebo úmyslným poškozením či nedbalým jednáním ze strany Kupujícího nebo jeho zástupců nebo zaměstnanců,
e) kvality použitých materiálů nebo materiálů zpracovávaných pomocí Zboží,
f) změny, úpravy nebo opravy Zboží kýmkoli jiným než společností FLUMASYS,
g) běžným opotřebením nebo rychlejším opotřebením kvůli používání abrazivních materiálů a
h) poškozením po datu odeslání, pokud škoda není přímo způsobena vadou materiálu nebo provedení.

Použitím dílů pro opravu nebo náhradních dílů, které nebyly dodány nebo schváleny společností FLUMASYS, zanikají veškerá schválení získaná ke Zboží a takové použití může mít nepříznivý vliv na bezpečné a řádné fungování Zboží. Záruka se proto nevztahuje na poškození nebo selhání Zboží způsobené použitím dílů k opravě nebo náhradních dílů nedodaných nebo neschválených společností FLUMASYS.

Společnost FLUMASYS nenese odpovědnost podle výše uvedené záruky (ani podle žádné jiné záruky, podmínky nebo jiného ujištění), pokud cena Zboží nebude uhrazena řádně a včas. Společnost FLUMASYS může podle vlastního uvážení uhradit poplatky na zaslání Zboží zpět.

Jedinou povinností společnosti FLUMASYS v případě nedodržení této záruky bude podle jejího uvážení změna, úprava, oprava nebo výměna výrobků, opětovné poskytnutí služeb, nebo vrácení ceny. Po uplynutí záruční lhůty může společnost FLUMASYS Zboží nebo náhradní díly a součásti ke Zboží vyřadit jako zastaralé. V takovém případě už nebude povinna vést je skladem nebo je dodávat.

Kupující souhlasí, že jako protiplnění za výše uvedenou záruku a za případné další záruky poskytnuté v konkrétních případech v cenových nabídkách nebo návrzích společnosti FLUMASYS jsou ze Smlouvy, s výjimkou vlastnického práva, vyloučeny veškeré další výslovné nebo mlčky předpokládané záruky včetně záruky za prodejnost Zboží a jeho vhodnost ke konkrétnímu účelu.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující až úplným zaplacením celé kupní ceny Zboží Prodávajícímu. Kupující se zavazuje zdržet se jakékoliv dispozice se Zbožím, která by mohla Zboží poškodit do okamžiku nabytí vlastnického práva ke Zboží Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním dopravci pro přepravu do místa určení.

6. PRODLENÍ S PLNĚNÍM

Dodací lhůty uváděné společností FLUMASYS jsou odhadované dodací lhůty. Společnost FLUMASYS nebude v prodlení s plněním Smlouvy a nebude povinna uhradit žádné výdaje, ztráty nebo škody způsobené prodlením v plnění, pokud k němu dojde z důvodů mimo její kontrolu, např. kvůli pracovním sporům, povodním, požáru, prodlení při přepravě, prodlení jejího dodavatele, nemožnosti získat materiály nebo poruše výrobních zařízení. V případě takového prodlení budou cena a další dotčená ustanovení Smlouvy upraveny tak, aby odrážely dopad případného prodlení.

7. CHRÁNĚNÉ INFORMACE

Kupující se zavazuje, že s veškerými údaji, jako jsou specifikace, výkresy, software a informace společnosti FLUMASYS (včetně návrhů, zpráv, dokumentace k softwaru, příruček, modelů, informací o postupech atd.), které společnost FLUMASYS sdělí Kupujícímu a které budou obsahovat důvěrné nebo chráněné informace, bude nakládat jako s důvěrnými informacemi s vynaložením přinejmenším stejné péče a s použitím přinejmenším stejných bezpečnostních opatření, která používá k ochraně vlastních chráněných informací, v každém případě však minimálně přiměřené míry péče, a to bez ohledu na to, zda tyto údaje budou, či nebudou označeny jako chráněné nebo důvěrné. Tyto informace bude Kupující využívat pouze k plnění svých závazků a bez předchozího písemného souhlasu společnosti FLUMASYS je nebude kopírovat, sdělovat třetím osobám ani využívat žádným jiným způsobem. Tyto závazky se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné nebo se stanou veřejně dostupnými bez porušení této Smlouvy, Kupující je získá zákonným způsobem a bez závazku zachovávání mlčenlivosti po uzavření této Smlouvy od třetí osoby, pokud se na takovou třetí osobu nevztahuje nebo nevztahuje závazek jednat v nejlepším zájmu nebo smluvní závazek, který by jí bránil ve sdělování takových informací Kupujícímu, nebo které budou Kupujícím vytvořeny nezávisle bez použití informací získaných od společnosti FLUMASYS, což musí být písemně doloženo. Kupující se zavazuje, že na písemnou žádost společnosti FLUMASYS vrátí nebo zničí veškeré dokumenty, kopie, poznámky a další materiály (v písemné i elektronické podobě) obsahující důvěrné nebo chráněné informace. Omezení a závazky týkající se důvěrných nebo chráněných informací společnosti FLUMASYS platí po dobu sedmi (7) let od dodání Zboží.

8. PORUŠENÍ PATENTOVÝCH PRÁV

Společnost FLUMASYS nenese odpovědnost za porušení práva k patentu nebo jinému obdobnému právu výrobou nebo uváděním na trh výrobků vyráběných zcela nebo zčásti za použití Zboží. Pokud jde o Zboží vyráběné podle návrhů poskytnutých Kupujícím, zavazuje se Kupující, že společnost FLUMASYS odškodní v případě veškerých nároků, požadavků nebo soudních sporů vznesených, resp. vedených vůči společnosti FLUMASYS kvůli údajnému porušení práv třetích osob.

9. BALENÍ A ODESLÁNÍ

Zboží je baleno v souladu s běžnými obchodními postupy pro tuzemské a zahraniční zásilky. Veškeré přepravní poplatky hradí Kupující. Přepravce volí společnost FLUMASYS, pokud nebude dohodnuto jinak. Případné místo na lodi pro námořní přepravu a námořní pojištění zajišťuje Kupující.

10. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Zboží je vyrobeno v souladu se zákony a předpisy země, kde jsou vyráběny, platnými v době výroby Zboží. Za dodržování předpisů týkajících se používání Zboží v místě jeho užití odpovídá Kupující.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

Pro právní vztah ze Smlouvy platí jako rozhodné právo právní řád České republiky a k řešení každého jednotlivého sporu je příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo společnosti FLUMASYS.

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost FLUMASYS ani Kupující nenesou odpovědnost za ztrátu ušlého zisku, ztrátu v důsledku uzavření závodu, nemožnost provozování nebo zvýšené náklady na provozování, náklady za získání peněžních prostředků, nemožnost používání zařízení, ztrátu kapitálu nebo tržeb, ani za žádné jiné ekonomické či následné ztráty či škody bez ohledu na to, zda bude případný nárok vycházet ze Smlouvy, z občanskoprávního deliktu (včetně nedbalého jednání), objektivní odpovědnosti či z jiného titulu. Za případné nároky vyplývající z porušení Smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalého jednání), objektivní odpovědnosti, nedodržení záruky či z jiného titulu odpovídá Kupující i společnost FLUMASYS pouze do výše smluvní ceny Zboží, k němuž se takové nároky vztahují.

13. ÚPLNOST UJEDNÁNÍ

Smlouva představuje úplné, konečné a výhradní ujednání mezi Kupujícím a společností FLUMASYS ohledně prodeje a koupě Zboží. Případná dřívější ujednání mezi smluvními stranami nebo obchodní zvyklosti nemají na tuto Smlouvu žádný vliv, nemění ji, nedoplňují ji, nepozměňují její platnost ani ji nevykládají. Případné změny této Smlouvy nebo dodatky k ní jsou pro společnost FLUMASYS závazné pouze v případě, že mají písemnou formu a jsou podepsány oprávněným zástupcem společnosti FLUMASYS.

14. ÚČINNOST

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1.2.2018.

Kontakt

Flumasys s.r.o.
Brandýská 543
250 90 Jirny

+420 226 886 402

info@flumasys.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací